Articles

Måske en af de vigtigste straffesager i nyere dansk retshistorie, –

hvor whistlebloweren Bitten Vivi Jensen, er undervejs med at blive folkehelt og samtidigt straffet for at udvise samvittighedsfuld adfærd på sit arbejde for Frederiksberg Kommune

…undertegnede har den 29. januar 2020, fulgt straffesagen mod whistlebloweren Bitten Vivi Jensen i Frederiksberg Ret.

Hvis du som læser ikke tidligere har stiftet bekendskab med Bitten Vivi Jensen og hendes arbejde for udsatte borgere i Danmark, så har TV2/Lorry produceret et fint personportræt af Bitten, der giver et grundigt og hurtigt indblik i hendes arbejde, samt hvem hun er som menneske. Portrættet er fra den 29/1-2020 og kan ses via dette link: Portræt med Bitten Vivi Jensen produceret af TV2/Lorry

… Undertegnede har fulgt forskellige straffesager, hvor særlig én sag, var særlig ubehagelig. Det var sagen om ‘Ubåds’ – Peter Madsen – og det helt unødige drab på journalist Kim Wall. Grusomhederne kvinden have været udsat for, som led i et spændende og nærmest festligt legende eksperimenterende dødsforløb, udført af Peter Madsen, overfor et indledningsvis intetanende og tillidsfuldt menneske, – det gjorde jeg måtte forlade Østre Landsret. Jeg måtte have frisk luft.

At udvise en sådan systematisk ligegyldighed, med et menneskes liv, mens hun meget smerteplaget har bedt ham stoppe ….

Jeg kunne simpelthen ikke forstå, at et menneske, kunne behandle et nødlidende menneske sådant.

I dag, der fulgte jeg så straffesagen mod Bitten Vivi Jensen i Frederiksberg Ret.

Hun er sigtet for at havde videregivet fortrolige oplysninger, fra 90 klienter til en journalist fra Information, grundet sin kritiske opmærksomhed – på en yderst kritisk sagsbehandling i Frederiksberg Kommunes rehabiliterings team / beskæftigelses team.

Ved sagen i Frederiksberg Ret, der hørte vi Bittens forklaring på sin handlen og ligeledes vidneudsagn fra klienter.

Jeg havde ikke troet, at så mange sagsbehandlere ville tilsidesætte helt almindelig indfølingsevne, med mennesker i tydelig nød og faktisk hjælpeløshed i eget liv. Faktisk på linje med Peter Madsens adfærd i sin ubåd.

Nu er Frederiksberg Kommune jo ikke en ubåd, neddykket uden for almindelige strafferetslige bestemmelser.

Ikke kun én klienthistorie, men derimod meget vel de fleste af de 90 klienthistorier, – vidnede om en sagsbehandling – hvor syge og nødlidende borgere, havde været udsat for så grov en tilsidesættelse af deres borgerrettigheder, at pågældende forvaltning og sagsbehandlere burde være sigtet for Forbrydelse i Offentlig Tjeneste, jævnfør Straffelovens kapitel 16. Se mere om dette lovkapitel via dette link:
https://themis.dk/…/docs/Lovsamling/Straffeloven_kap_16.html

Bitten oplyser om, ved sin afhøring, at eksempelvis en terminal cancerpatient, blev påtvunget et 2,5 års langt ressourceafklaringsforløb, som led i at afklare patientens fremtidige beskæftigelsesområde. Det bør ikke komme som en overraskelse, at det eneste terminalpatienten fremadrettet vil kunne beskæftige, det var og blev den lokale bedemand.

Tre af dagens vidner, som har været udsat for tilsvarende umenneskelige behandling i Frederiksberg Kommune, de magtede i gennemsnit kun 5-10 minutters vidneafhøring, så brød de grædende sammen. Og dette til trods for, at vidneafhøringerne var yderst nænsomt gennemført af forsvarsadvokaten og anklagemyndigheden.

Det var vidner, der reagerede som yderst traumatiserede mennesker. Det er mennesker, som har haft systemoplevelser, de ikke kan slippe.

Det vidner om systemovergreb, hvor ordet “grovhed” ikke er retvisende for sagsbehandlingen udført af Frederiksberg Kommune, mod sine borgere. Ordet “uhyrlighed” behøves, for at beskrive de sagsbehandlingsmæssige forhold på reel retvisende vis.

Indtil i dag, der troede jeg kun Peter Madsen rummede villigheden til at udføre uhyrlige handlinger, mod et nødlidende og dødende menneske. Sådan forholder det sig åbenbart ikke i Danmark. Åbenbart er det også muligt for Frederiksberg Kommunes sagsbehandlere.

Da jeg forlod Frederiksberg Ret, var der flere demonstrerende mennesker udenfor Rettens bygning, hvilket gav mig mulighed for at spørge flere demonstranter, hvorfor de demonstrerede foran retsbygningen.

Forklaringerne viste at gemme på yderligere én trist realitet i Danmark, nemlig, at det bestemt ikke kun er Frederiksbergs Kommune, der mere end bøjer lovgivningen, som led i at spare penge på det kommunale budget. Det er der mange kommuner, som vælger at gøre, ved eksempelvis ikke at give førtidspension til yderst nødlidende mennesker. Forklaringen er desværre såre simpel, nemlig empatiforladt kassetænkning. Når en borger sættes i forskellige aktiveringsforløb, så betaler staten omkostningerne via en refusionsordning til kommunen, men hvis en borger modtager førtidspension, så skal kommunen selv betale.

Tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, påtalte denne reelt ulovlige sagsbehandling til kommunerne, men ingen effekt har det haft.

At Bitten Vivi Jensen nu gør opmærksom på denne ulovlige sagsbehandlingspraksis, ved at gå til de offentlige medierne, fordi Kommunerne og Folketinget ikke reagerer på Bittens henvendelser, men derimod reelt accepterer ulovlig sagsbehandling, frem for at anmelde en række kommuners sagsbehandlere og forvaltningschefer for Forbrydelse i Offentlig Tjeneste, jævnfør kapitel 16 i Straffeloven, – … ja, det bør bestemt undre én, for det vidner om – at borgerens retsstilling over for Staten, er så svagt juridisk forankret, at det med rimelighed kan siges, ikke at være eksisterende.

Skal det være strafbart i Danmark, at agere samvittighedsfuldt i en arbejdsmæssig sammenhæng.

I FN’s verdenserklæringer om menneskerettighder, anføres i Artikel 18.

  • Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.

TÆNK NU, – hvis Bitten Vivi Jensen er et kristent menneske, der blot agerer med næstekærlighed over for sine medborgere, ved at gøre opmærksom på hvad er ret og uret.

Nürnbergprocesserne talte deres klare sprog for eftertiden.

Nürnbergprocessen var tre retssager fra 1945 til 1949. Domstolen, der bestod af fire dommere, fik myndighed til at retsforfølge og straffe personer, der bl.a. havde begået forbrydelser mod internationale traktater og dermed forbrydelser mod menneskeheden.

Systematiske krænkelser af internationale traktater i Danmark og dermed forbrydelser mod vedtagende menneskerettighedserklæringer, det er ikke acceptable forhold i et land som Danmark, hvor vi ellers hævder at menneskerettigheder er respekteret – og skal respekteres.

Og, – sådan behøver det ikke at være i Danmark.

Med venlig hilsen,
Marcus Vigilius Brendstrup
CEO for MVmdcc.com

Læs også  – Åbent brev og spørgsmål til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, – … hvor Bitten Vivi Jensen videointerviewes lige efter hun forlader Frederiksberg Ret, den 5/2-2020, nu som dømt efter straffeloven..

NB. Hvis du som borger oplever sagsbehandlere udføre ulovlig sagsbehandling, så vil jeg anbefale, at indgive en politianmeldelse mod pågældende sagsbehandler, med henvisning til straffelovens kapitel 16, samt oplyse om denne politianmeldelse på din facebook side, med angivelse af:

  • Anmeldelse efter straffelovens kapitel 16, af sagsbehandler (med navns nævnelse og hvilken kommune, det vedrører).
  • Vigtigt, – undlad at videregive personfølsomme oplysninger.

Ved at indgive politianmeldelser efter straffelovens kapitel 16, til såvel politiet men også på din facebook profil, så bliver det i stigende grad tydeligt for mange borgere i Danmark, hvor svag en retsstilling borgeren har over for Staten og Kommunen.