Global English Updates

No, Prime Minister Mette Frederiksen, the Ukraine Fund will not bring more peace, but only more war, maybe even a world war!

… Sorry to be the one telling you!

Kære statsminister Mette Frederiksen.

… (article written in both Danish and English, for the benefit of you and your international colleagues)

Vi behøver ikke en Ukraine fond, vi behøver at tænke varige fredelige løsninger, og flere våben er ikke løsningen til fred. Havde det forholdt sig sådan, så med den mængde våben, der eksisterer i verden, så burde fred være indtruffet for længe siden.

Vi, som mennesker, skal advokere for- og vælge fredelige løsninger.

Vi, som mennesker, skal inkludere alle mennesker i vores velstand og udvikling, så krig, ufred, konflikter og våben, endda kraftige og kraftigere våben, ikke er set som vejen til- og dermed benyttet til at positionere egne økonomiske interesser. For i så fald, er vi alle blot en del af en gangsterfamilie, med enkelte brutale godfathers and godmothers som ledere.

Verden rummer så meget mere godt for os alle, hvis vi inkluderer alle, også jorden og dens natur og dyr, – .. når vi tænker og udtænker en fremtid for os alle.

Måden vi i dag, håndterer global udvikling på, er mildest talt hjemmehørende i middelalderen, hvor en næve er en næve, – og et øje for et øje, er måden komplekse udfordringer søges løst.

En sådan løsningstilgang efterlader en masse mennesker med blå mærker på krop og sjæl, og ofte har de undervejs mistet synet … for de gode og rimelige løsninger, hvor alle finder plads til det liv, de ønsker sig.

Det er derfor svært for mig, Statsminister Mette Frederiksen, at sige tillykke med din og folketingets etablering af Ukraine Fonden, da det eneste – et tillykke vil være, er en anerkendelse af, af jeres manglende evne til at inkludere og skabe leveforhold, der skaber trivsel for de fleste. Europa og Vesten er ikke de fleste. Tværtimod. Og, derfor er jeres løsningsvalg, blot meget dyre for Danmark, men endnu være, er, at jeres løsningsvalg kan blive retningsvisende for andre landes og allieredes løsning. I inviterer til stor-krig, måske endda en verdenskrig.

Prøv at lytte til Clare Daly’s opdatering og hendes tale, som medlem af Det Europæiske Parlament. Det forfærdelige ved hendes tale, er at hendes oplysninger om, at Ukrainske mænd tvangsindskrives til at deltage i krigen, og sendes til fronten, med minimal militærtræning, – … det er jo den sikre død, for unge mænd.

Skal denne verden have mere fred, evne at håndtere miljøudfordringer, skabe varige udviklingsløsninger og velstand for alle mennesker, så skal vækst og grådighed, som en del af kapitalismens spilleregler, erstattes af viljen til mådehold og ordentlighed, så ekstrem velstand ikke er målet for alle, med fjernsyn i alle rum etc. Livet er så meget andet.

… Et langt liv, med mennesker omkring sig, hvor man føler sig elsket og værdsat, og det er gengældt. Et liv, hvor man i hverdagen, har et arbejde, der bringer glæde og værdi – for en selv, men bestemt også de mennesker, der modtager ens produkt eller service, – det er oftere og oftere overset, til fordel for ekstrem vækst, til fordel og rigdom, for meget få mennesker. Det er bedst sidestillet, med velorganiseret overgreb og grusomhed, mod flertallet af jordens befolkning.

Kapitalisme, har været et fantastisk udviklingsværktøj, men det er ikke et ledelsesværktøj. Vi skal som samfund og globalt set, havde ledelsesværdier, der ikke kun er økonomiske, for ellers kan det jo – som nu – betale sig af slå unge ukrainske- og russiske mænd ihjel.

… Liv i alle sine former, er ikke længere respekteret i nævneværdi grad, og derfor er vi med økonomien i behold, undervejs med at slå jorden, dens befolkning og dens natur,- helt og aldeles ihjel. Hvad vi efterlader, er et mindre antal bankkonti, overpolstrede med penge, som den sidste mand eller kvinde tjente, før menneskeracen uddøde.

Således, kære Statsminister Mette Frederiksen, tillykke med din og jeres nye Ukraine fond, der ikke bringer fred, men blot mere velorganiseret ufred og arbejde til bedemændene.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

NB. Hvis du efter at havde læst denne artikel, blot oplever, at vi kritiserer en regeringlederes valgte løsninger, men ikke bidrager med nyttige løsningsforslag, så mangler du at læse denne opfølgende engelske artikel, som her er et link til – Opfølgende Artikel

___

English version

___

Dear Prime Minister Mette Frederiksen.

We don’t need a Ukraine fund, we need to think about lasting peaceful solutions, and more weapons are not the solution to peace. If that were the case, then with the amount of weapons that exist in the world, peace should have happened a long time ago.

We, as human beings, must advocate for- and choose peaceful solutions.

We, as humans, must include all people in our prosperity and development, so that war, unrest, conflicts and weapons, even powerful and more powerful weapons, are not seen as the way to – and thus used to position one’s own economic interests. Because in that case, we are all just part of a gangster family, with a few brutal godfathers and godmothers as our leaders.

The world holds so much more good for all of us, if we include everyone, including the earth and its nature and animals, … when we think and design a future for all of us.

The way we deal with global development today is, to say the least, rooted in the Middle Ages, where a fist is a fist – and an eye for an eye – is the way complex solutions are sought.

Such a solution approach leaves a lot of people with bruises on body and soul, and often in the process they have lost sight for the good and fair solutions where everyone finds space for the life they want.

It is therefore difficult for me, Prime Minister Mette Frederiksen, to congratulate you and the Danish Parliament on the establishment of the Ukraine Fund, – … as the only thing – a congratulation will be a recognition of, is your inability to include and create living conditions that create well-being for most people.

Europe and the West are not most people. Quite the contrary. And, therefore, your choice of solution is only very expensive for Denmark, but even more so, is that your choice of solution can become a guideline for other countries and allies’ solution. You are inviting to a major war, perhaps even a world war.

Listen to Clare Daly’s update and her speech, as a member of the European Parliament. The horror of her speech is that her information, that Ukrainian men are being forcibly conscripted to join the war and sent to the front – with minimal military training – … that is certain death for young men.

If this world is to have more peace, be able to deal with environmental challenges, create lasting development solutions and prosperity for all people, then growth and greed, as part of the rules of capitalism, must be replaced by the will for moderation and decency, so that extreme prosperity is not the goal for everyone, with televisions in every room, etc.

… Life is so much more. A long life, with people around you, where you feel loved and appreciated, and it is reciprocated. A life where in everyday life, you have a job that brings joy and value – for yourself, but certainly also the people who receive your product or service – that is more and more often overlooked, in favour of extreme growth, for the benefit and wealth of very few people. It is best equated, with well-organized abuse and cruelty, against the majority of the earth’s population.

Capitalism has been a great development tool, but it is not a management tool. We must, as a society and globally, have leadership values that are not just economic, because otherwise it can – as now – pay to kill young Ukrainian and Russian men.

Life in all its forms is no longer respected to any appreciable degree, and therefore, with the economy intact, we are in the process of killing the earth, its people and its nature – completely and utterly. What we leave behind, is a small number of bank accounts, overstuffed with money that the last man or woman earned, before the human race became extinct.

Thus, dear Prime Minister Mette Frederiksen, congratulations on your and your new Ukraine fund, which does not bring peace, but only more well-organized unrest and work for the undertakers.

With kind regards

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO of MVmdcc.com

NB. If, after reading this article, you feel that we only criticize the solutions chosen by a government leader, but do not contribute with useful solutions, then you need to read this follow-up article, which here is a link to – Follow-Up Article